Polasaí Príobháideachais

1. Cé muid féin?

Is aonad de chuid na Roinne Oideachais é Teangacha Iar-Bhunscoile na hÉireann (TIBÉ) a thacaíonn le teagasc agus foghlaim Nuatheangacha Iasachta san Iar-bhunoideachas agus a chuireann chun cinn iad. Tá TIBÉ suite ar an 5ú hUrlár, Foirgneamh Liberty Insurance, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15.

Mínítear san Fhógra Príobháideachais seo conas a bhailímid agus a phróiseálaimid faisnéis, go háirithe sonraí pearsanta a fhaighimid uait. Léigh an méid seo a leanas go cúramach chun tuiscint a fháil ar ár gcur chuige agus ar ár gcleachtais maidir le do shonraí pearsanta agus conas a chaithimid leis. Ná húsáid ár suíomh gréasáin, táirgí ná seirbhísí mura n-aontaíonn tú leis na bealaí ina ndéanfaimid do shonraí pearsanta agus faisnéis eile a phróiseáil.

2. Cén t-eolas a bhailímid fút?

Baileoidh agus próiseálfaidh TIBÉ sonraí pearsanta chun a fheidhm a chomhlíonadh agus chun a bhunús dlí a chomhlíonadh mar aonad a thacaíonn le foghlaim agus le teagasc Nuatheangacha Iasachta san oideachas agus a bhíonn á gcur chun cinn iad. Féadfaimid réimse d’fhaisnéis éagsúil fút a bhailiú agus a shealbhú a chuir tú isteach trínár láithreán gréasáin (m.sh., ainm, ríomhphost). Baineann na sonraí pearsanta go léir leis an gcuspóir ar chuige a bhailítear iad agus ní bhaileofar aon sonraí pearsanta iomarcacha.

3. Conas a bhailímid do chuid faisnéise?

Féadfaimid faisnéis fút a bhailiú agus a phróiseáil ar roinnt bealaí, lena n-áirítear:

  • díreach uait nó trí theagmháil a dhéanamh linn
  • nuair a thugann tú cuairt ar ár láithreán gréasáin, faisnéis lena n-áirítear, ach nach bhfuil teoranta dóibh seo, sonraí tráchta, sonraí suímh, logaí gréasáin agus sonraí cumarsáide eile agus aon acmhainní a bhíonn tú a rochtain
  • ó fhoinsí faisnéise atá ar fáil go poiblí a d’fhéadfadh a bheith nasctha lenár láithreán gréasáin

4. Cad chuige a n-úsáidimid do chuid faisnéise?

Bainimid úsáid as do chuid faisnéise a fhaighimid trínár láithreán gréasáin chun críocha éagsúla, lena n-áirítear:

   • chun na seirbhísí a sholáthraímid a riar agus a bhainistiú
   • chun faisnéis a iarrann tú uainn a chur ar fáil duit
   • chun cabhrú leat le fiosruithe agus seirbhís níos fearr do chustaiméirí a chur ar fáil duit
   • chun for-rochtain, cur chun cinn agus gníomhaíochtaí a dhéanamh a bhaineann le hobair TIBÉ

5. Conas a roinnimid do chuid faisnéise?

Ní chuirtear aon fhaisnéis a sholáthraíonn tú ar fáil d’aon tríú páirtithe, agus ní úsáideann TIBÉ í ach amháin de réir na críche ar chuir tú an fhaisnéis ar fáil ina leith agus ní choinneofar í ach chomh fada agus is gá chun na críche sin. Trí shonraí pearsanta a chur isteach, tugann tú do thoiliú leis an aistriú, stóráil nó próiseáil seo againn de do shonraí pearsanta. Ní roinnfimid, ní dhíolfaimid ná ní dháilfimid do chuid faisnéis phearsanta le tríú páirtithe le haghaidh táirgí ná seirbhísí fógraíochta nó margaíochta. Ní aistrítear sonraí pearsanta lasmuigh den AE, ach ba chóir duit a thabhairt faoi deara gur féidir sonraí ó thríú páirtithe atá nasctha lenár suíomh gréasáin a stóráil lasmuigh den AE.

Nuair a cheadaítear sin le dlí, coimeádaimid an ceart againn féin sonraí pearsanta a scaoileadh gan do thoiliú agus/nó gan dul i gcomhairle leat, nuair a chreidimid go bhfuil sé seo oiriúnach chun ár n-oibleagáidí dlíthiúla a chomhlíonadh, chun slándáil ár láithreáin ghréasáin agus teicneolaíochtaí gaolmhara a chosaint, chun éifeachtaí calaoise a chosc agus a íoslaghdú, agus ar shlí eile chun ár leasanna dlisteanacha agus / nó leasanna dlisteanacha ár gcustaiméirí a chosaint.

6. Cá stórálaimid do chuid faisnéise?

Glacann TIBÉ go dáiríre lena fhreagrachtaí slándála trí na bearta fisiciúla agus teicniúla is oiriúnaí a úsáid a ndéantar athbhreithniú agus nuashonrú rialta orthu, lena n-áirítear oiliúint agus feasacht foirne. Féadfaimid do chuid faisnéise a stóráil ina cóip chrua nó i bhformáid leictreonach taobh thiar de dhoirse faoi ghlas a oibrímid féin. Trí do shonraí pearsanta a chur isteach, aontaíonn tú leis an aistriú, stóráil nó próiseáil sin.

7. Cá fhad a choinnímid do shonraí pearsanta?

Coinnímid do shonraí pearsanta chomh fada agus is gá maidir leis na críocha ar chucu a bailíodh iad nó a próiseáladh go dleathach iad, nó fad is a d’fhéadfadh sé a bheith riachtanach i bhfianaise ár n-oibleagáidí dlíthiúla. Féadfar sonraí a choinneáil ar feadh tréimhsí éagsúla ama ag brath ar a gcuspóir.

8. Conas a choinnímid do chuid faisnéise sábháilte agus cruinn?

Déanfaimid gach beart a mheasaimid is gá le réasún chun a chinntiú go gcaitear go slán le do chuid faisnéise agus de réir an Fhógra Príobháideachais seo. Déanaimid iarracht a chinntiú go gcoinnímid do shonraí pearsanta cruinn agus cothrom le dáta. Mar sin féin, is tusa atá freagrach as aon athruithe ar do shonraí pearsanta agus faisnéis eile a chur in iúl dúinn. Stórálaimid faisnéis a chuireann tú ar fáil dúinn ar fhreastalaithe slána agus bainimid úsáid as bearta slándála teicniúla agus eagraíochtúla cuí i stóráil agus nochtadh do shonraí pearsanta chun iarracht a dhéanamh rochtain nó caillteanas neamhúdaraithe a chosc.

9. Cad iad na cearta atá agat?

Tá sé de cheart agat rochtain a fháil ar fhaisnéis fút, agus a iarraidh go ndéanaimid aon mhíchruinneas i do shonraí pearsanta a nuashonrú, a cheartú nó a scriosadh.
Tá sé de cheart agat do thoiliú a tharraingt siar chuig do shonraí pearsanta atá á gcoinneáil.
Tá sé de cheart agat gearán a dhéanamh leis an údarás maoirseachta mura bhfuil tú sásta le cur i bhfeidhm aon cheann de na critéir seo.
Tá sé de cheart agat iniomparthacht sonraí a fháil.
Tá cearta príobháideachas pearsanta agat faoin Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí.

10. Cinnteoireacht uathoibrithe

Ní dhéanann TIBÉ cinnteoireacht uathoibrithe.

11. Ardáin na meán sóisialta

Bíonn TIBÉ le feiceáil ar ardáin na meán sóisialta lena n-áirítear Facebook agus Twitter. Déantar aon fhaisnéis, cumarsáid nó ábhair a chuireann tú chugainn trí ardán meáin shóisialta ar do phriacal féin gan aon ionchas príobháideachta. Ní féidir linn gníomhartha úsáideoirí eile a rialú ná na hardáin iad féin. Bíonn d’idirghníomhú le hardáin na meán sóisialta á rialú ag beartais phríobháideachais na gcuideachtaí a sholáthraíonn iad.

12. Suíomhanna gréasáin tríú páirtí

Cuimsíonn ár láithreán gréasáin naisc chuig láithreáin ghréasáin eile ar nós Eventbrite agus SurveyMonkey a bhfuil a bpolasaithe príobháideachais féin acu agus ar dócha go n-úsáidfidh siad fianáin. Breathnaigh ar a bpolasaithe príobháideachais le do thoil. Úsáidimid MailChimp (www.mailchimp.com) faoi láthair chun cabhrú linn ár nuachtlitir a sheachadadh.

13. Athruithe ar ár bhFógra Príobháideachais

Rinneadh Beartas Príobháideachais agus Fógra Príobháideachais TIBÉ a nuashonrú chun cloí leis an Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Seolfar aon athruithe a dhéanfaimis ar ár bhFógra Príobháideachais amach anseo ar an leathanach seo agus, nuair is cuí, cuirfear in iúl duit trí r-phost.

14. Teagmháil a dhéanamh linn

Má bhíonn aon cheist, tuairim nó iarratas agat maidir leis an bhFógra Príobháideachais seo, ba chóir duit gach comhfhreagras a sheoladh chuig an Oifigeach Cosanta Sonraí, TIBÉ, 5ú hUrlár Foirgneamh na Saoirse, Baile Bhlainséir, Baile Átha Cliath 15 nó info@ppli.ie nó 01-2150280.