Dom-1: Torthaí foghlaimeoir teanga
Dom-2: Eispéiris foghlaimeoir teanga
Dom-3: Cleachtas aonair na múinteoirí
Dom-4: Comhchleachtas múinteoirí
Torthaí foghlaimeoir teanga | Torthaí An Chéad Réimse Eile >
# Ráiteas & Scór Moltaí
1.É
Níor fhreagair
Baineann scoláirí úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha cuí chun cabhrú lena rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí gabhálacha.
Recommendations

Léiríonn an fhíseán seo conas is féidir le múinteoirí agus scoláirí Cruthaitheoir Leabhar a úsáid chun leabhair idirghníomhacha a dhéanamh.

TeachVid a chabhraíonn le múinteoirí ábhar físe barántúil a scafláil ó láithreáin ghréasáin ar nós YouTube. Cuireann an blag a ghabhann leis an láithreán gréasáin oiliúint an-soiléir ar fáil maidir le conas leas a bhaint as gnéithe na huirlise gréasánbhunaithe seo chun cabhrú le glacadh sa seomra ranga.

Léiríonn an físeán seo conas is féidir le múinteoirí Edpuzzle a úsáid. Is uirlis í seo ina bhfuil múinteoirí in ann físeáin idirghníomhacha a chruthú a chabhróidh le ceachtanna a thabhairt a leanann an cur chuige comhtháite i leith foghlaim teanga nuair a fhíonn siad éisteacht agus léitheoireacht isteach i gcuideachta a chéile.

Ar shuíomh gréasáin SSM sa roinn NTI tá acmhainní praiticiúla maidir le huirlisí digiteacha a úsáid sa seomra ranga NTI ar nós Adobe Spark

1.AÉ
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach modh cumarsáide ar bhealaí cruthaitheacha agus nuálacha, chun torthaí foghlama dúshlánacha a bhaint amach.
Recommendations

Léiríonn an físeán seo conas is féidir le múinteoirí agus scoláirí leathanach gréasáin a chruthú ag baint úsáid as Adobe Spark. Ligeann an uirlis seo do scoláirí a bheith an-chruthaitheach agus a gcuid eolas teangeolaíoch a léiriú.

Leiríonn an físeán seo conas is féidir le múinteoirí agus scoláirí Flipgrid a úsáid chun a thaispeáint conas is féidir leo idirghníomhú sa sprioctheanga.

2.É
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí uirlisí digiteacha chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga. Déanann siad measúnú ar a gcuid foghlama de réir na dtorthaí foghlama trí phunann dhigiteach.
Recommendations

Tugann an físeán seo léargas ginearálta agus samplaí de phunanna digiteacha.

Ar shuíomh gréasáin SSM tá rannán ar phunanna digiteacha agus conas a bhíonn siad seo á n-úsáid sa tSraith Shóisearach agus do theangacha oidhreachta san Ardteistiméireacht.

2.AÉ
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí uirlisí digiteacha (amhail measúnuithe digiteacha) agus punann dhigiteach a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga, a ndul chun cinn a rianú agus machnamh a dhéanamh a chabhraíonn leo bealaí a aithint le feabhsú.
Recommendations

Leagann an físeán seo béim ar ról an aiseolais éifeachtaigh i bpunanna digiteacha.

3.É
Níor fhreagair
Tá dearcadh dearfach ag scoláirí i leith teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga.
Recommendations

eTwinning is ardán é seo is féidir le múinteoirí teanga a úsáid chun comhoibriú le múinteoirí agus scoláirí eile i dtíortha sprioctheanga. Is féidir le scoláirí páirt a ghlacadh i dtionscadail agus i ngníomhaíochtaí le chéile go digiteach tríd an sprioctheanga.

3.AÉ
Níor fhreagair
Tá dearcadh dearfach ag scoláirí i leith teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga agus aithníonn siad conas is féidir leis na teicneolaíochtaí sin feabhas a chur ar na bealaí ina léiríonn siad a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha agus a n-eolas soch-chultúrtha.
Recommendations

is gníomhaíocht é Mystery Skype ar féidir le múinteoirí í a úsáid chun cabhrú leo a seomra ranga a cheangal le daoine eile nó le seomraí ranga eile i dtíortha sprioctheanga. Cuidíonn an ghníomhaíocht seo le múinteoirí scoláirí a spreagadh chun machnamh a dhéanamh ar na difríochtaí idir cumarsáid duine le duine agus cumarsáid ar líne.

4.É
Níor fhreagair
Tuigeann scoláirí na difríochtaí idir cumarsáid duine le duine agus cumarsáid ar líne.
Recommendations

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM , tá ceardlann roghnach ar chruthú tascanna fíor-saoil ar líne.

I Modúl 2 den acmhainn Webwise Connected déantar iniúchadh ar choincheap na faisnéise bréagaí agus cabhraíonn sé le scoláirí straitéisí a fhorbairt chun faisnéis bhréagach a aithint agus a mheas.

4.AÉ
Níor fhreagair
Tá scoláirí ar an eolas faoi na rioscaí agus na teorainneacha a bhaineann le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha d'fhoghlaim teanga agus déanann siad bearta chun iad féin a chosaint ó chontúirt.
Recommendations

D'fhéadfadh an acmhainn ghréasáin cad-is-bréag-nuacht-ann a bheith ina hacmhainn úsáideach anseo

5.É
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí foinsí ar líne a mheas le haghaidh fírinne agus iontaofachta agus iad ag léamh, ag breathnú nó ag éisteacht le hábhar.
Recommendations

TugannGoConqr réimse d’uirlisí foghlama lena n-áirítear léarscáileanna intinne, luaschártaí agus quizeanna.

I roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, tá ranganna teagaisc maidir le húsáid Vocaroo agus uirlisí eile.

5.AÉ
Níor fhreagair
Tá sé de chumas ag scoláirí foinsí ar líne a mheas ar mhaithe le fírinne agus iontaofacht agus iad ag idirghníomhú le daoine eile ar líne i dteanga eile. Is féidir leo straitéisí a ghlacadh chun iad féin a chosaint agus míthuiscintí a réiteach.
Recommendations

Voice Record Pro 7 Is uirlis í seo a chuidíonn le scoláirí a dtáirgeadh agus a n-idirghníomhaíocht labhartha a thaifeadadh. Is féidir é sin a uaslódáil ansin chuig an néal nó chuig punann.

Popplet is aip iOS é a chuidíonn le scoláirí a gcuid eolais a thaifeadadh agus a eagrú. Tá sé seo úsáideach chun cabhrú le scoláirí a léiriú scríofa agus labhartha a phleanáil.

6.É
Níor fhreagair
Agus iad ag idirghníomhú le daoine eile ar líne i dteanga eile, tuigeann scoláirí na réamhchúraimí is gá a ghlacadh agus cumarsáid á déanamh i dteanga nach dtuigeann siad go hiomlán.
Recommendations

Is uirlis taifeadta gutha é Vocaroo a ligeann do mhúinteoirí aiseolas ó bhéal a thabhairt do scoláirí agus é a roinnt trí ríomhphost, le nasc nó cód MF, nó an taiseolas a leabú ar shuíomh idirlín nó ar bhlag

Ar roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, tá ranganna teagaisc orthu sin. Tá Powtoon ann freisin chun cabhrú le scoláirí in MRB 2: punann teanga na scoláirí anseo.

6.AÉ
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí a bhféiniúlacht dhigiteach a chosaint agus a lorg digiteach a bhainistiú agus iad i mbun tascanna foghlama teanga ar líne.
Recommendations

Tugann Voice Record Pro 7 deis do scoláirí agus do mhúinteoirí ábhar a thaifeadadh agus ansin aiseolas a sholáthar chomh maith leis an ábhar sin a uaslódáil chuig aon chóras Néalbhunaithe.

Adobe Spark Video Is uirlis cruthaithe inneachair í seo a ligeann do scoláirí a gcuid oibre a thaispeáint i bhfoirm físeáin.

7.É
Níor fhreagair
Tá a fhios ag scoláirí conas teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha agus a n-eolas soch-chultúrtha a fhorbairt agus a léiriú go neamhspleách.
Recommendations

Punann Dhigiteach a Úsáid sa Seomra Ranga NTI: Tógann an cur i láthair seo tú trí na bunghnéithe a bhaineann le rPhunann i gcomhthéacs na Sraithe Sóisearaí agus cén chaoi agus cén fáth a ndéanfá é a chruthú go digiteach.

Ligeann Vocaroo do mhúinteoirí aiseolas pearsantaithe a thaifeadadh do scoláirí agus é a roinnt trí ríomhphost, le nasc nó cód MF, nó an t-aiseolas a leabú ar shuíomh gréasáin nó blag.

Na huirlisí digiteacha éagsúla atá ar láithreán gréasáin SSM liostaithe faoin gceannteidea acmhainní cabhróidh siad le múinteoirí aiseolas fuaime a thabhairt dá gcuid scoláirí. Ina measc sin tá ceacht teagaisc aitheantas urlabhra do MS Office agus Google Suite.

7.AÉ
Níor fhreagair
Aithníonn scoláirí, i gcomhar lena múinteoirí, agus/nó tuismitheoirí nó caomhnóirí, bealaí chun a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha a fhorbairt agus eolas soch-chultúrtha a fháil trí theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid.
Recommendations

QWIQR Is uirlis ghréasáin saor in aisce é seo a ligeann do mhúinteoirí teanga aiseolas fuaime pearsantaithe a thaifeadadh ar obair a gcuid scoláirí agus é a cheangal le cód MF nó é a sheoladh chucu mar nasc.

8.É
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun cabhrú leo feabhas a chur ar a n-inniúlacht chumarsáideach, ar an ilteangachas, ar a bhfeasacht idirchultúrtha agus ar a n-eolas soch-chultúrtha.
Recommendations

Microsoft OneNote Is uirlis an-inoiriúnaithe é seo is féidir a úsáid sa seomra ranga NTI ar bhealach an-solúbtha do scoláirí chun a gcuid foghlama a léiriú agus don mhúinteoir le haiseolas a chur ar fáil dóibh.

Is féidir le múinteoirí aiseolas a thabhairt do scoláirí ag baint úsáid as Screencastify.

Flipgrid Is uirlis físe é seo is féidir le scoláirí a úsáid chun féinmheasúnú a dhéanamh ar a gcuid oibre ó bhéal. Is féidir le múinteoirí aiseolas fuaime agus físe a chur ar fáil freisin mar fhreagra ar obair a thugann scoláirí.

Texting Story is aip iOS agus Android saor in aisce é seo a ligeann d'úsáideoirí comhrá teachtaireachtaí téacs a scríobh agus é a shábháil mar fhíseán nó mar gif. Is bealach iontach é seo do scoláirí comhráite scríbhneoireachta a chleachtadh i meán a bhfuil an-eolas acu air agus na torthaí a shábháil chun rochtain a fháil orthu níos déanaí le haghaidh athbhreithnithe. Ní gá d'úsáideoirí cuntas a chruthú chun an aip a úsáid ach oiread.

8.AÉ
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun coincheapa deacra a shoiléiriú nó chun codanna d'fhoghlaim teanga a mbíonn dúshlán ag baint leo a shimpliú.
Recommendations

Is timpeallacht foghlama fhíorúil é Seomra Ranga Google ina ndéantar inneachar, tascanna, plé agus aiseolas an tseomra ranga a thabhairt le chéile in aon áit amháin. Is féidir aiseolas a chuíchóiriú trí úsáid a bhaint as an ngné Taisce Tráchtanna .

Is féidir an breisiú Chrome Caint agus Tráchtâ a úsáid chun aiseolas ó bhéal a thabhairt do scoláirí.

9.É
Níor fhreagair
Faigheann scoláirí aiseolas foirmitheach ar a gcuid foghlama i bhformáid dhigiteach agus úsáideann siad é seo chun feabhas a chur ar a n-inniúlacht chumarsáideach, ar a n-ilteangachas, ar a bhfeasacht idirchultúrtha agus ar a n-eolas soch-chultúrtha.
Recommendations
9.AÉ
Níor fhreagair
Bailíonn scoláirí fianaise ar a gcuid foghlama (m.sh. i bpunann dhigiteach) agus úsáideann siad é chun dul i mbun féinmhachnaimh chun réimsí a aithint a d'fhéadfadh feabhas a chur ar fhorbairt na dtorthaí foghlama.
Recommendations
10.É
Níor fhreagair
Tá a fhios ag scoláirí conas rochtain a fháil ar a n-aiseolas digiteach pearsanta agus a chinntiú go bhfanann sé príobháideach dóibh.
Recommendations
10.AÉ
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a n-aiseolas pearsanta ó mhúinteoirí agus ó phiaraí a rianú (m.sh. measúnú suimitheach, féinmheasúnú agus measúnú piaraí) chun cabhrú leo dul chun cinn a dhéanamh i gcoinne na dtorthaí foghlama.
Recommendations
Eispéiris foghlaimeoir teanga | Torthaí < An Reimse roimhe seo | An Chéad Réimse Eile >
# Ráiteas & Scór Moltaí
1.É
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun taighde agus malartú a dhéanamh ar fhaisnéis sprioctheanga a fhaightear go digiteach.
Recommendations

Tá an cur i láthair seo ar conas Padlet sa seomra ranga NTI a úsáid chun críocha éagsúla lena n-áirítear mar stór agus mar uirlis plé ranga, le haghaidh comhoibrithe agus chun cabhrú le hobair ó bhéal agus le haghaidh scríbhneoireachta agus measúnú foirmitheach.

I roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, tá leabhrán idirghníomhach ar œchumarsáid ó bhéalâ chomh maith le sraith podchraolta le smaointe chun cumarsáid ó bhéal a fhorbairt sa seomra ranga NTI.

Mentimeter Is uirlis vótaíochta idirghníomhach é seo a thugann guth do gach foghlaimeoir. Is féidir é a úsáid chun réamheolas a mheas nó mar uirlis mheasúnú foirmitheach ag deireadh topaice. Tugann an físeán seo ó chainéal YouTube Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM agus ó chainéal YouTube Mentimeter réimse de mhionranganna teagaisc. Tá Mentimeter ar fáil freisin i dteangacha éagsúla.

1.AÉ
Níor fhreagair
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha éagsúla chun faisnéis sprioctheanga a aimsiú, a léirmheas, a chruthú agus a mhalartú agus chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama.
Recommendations

Is féidir le scoláirí na gnéithe plé a úsáid ina n-ardán scoile . Tugann an seinnliosta léargas ginearálta ar uirlisí Google, lena n-áirítear Google Classroom; ach tugann an seinnliosta seo léargas ginearálta den chineál céanna ar tháirgí Microsoft lena n-áirítear Teams.

2.É
Níor fhreagair
Tá meas ag scoláirí ar a n-idirghníomhaíochtaí le piaraí agus le múinteoirí i mbunteangacha agus i sprioctheangacha araon agus teicneolaíochtaí digiteacha á n-úsáid acu chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga.
Recommendations

Webwise Is tionscnamh sábháilteachta idirlín é seo a chuireann feasacht ar shaincheisteanna sábháilteachta ar líne chun cinn agus dea-chleachtas i measc scoláirí.

I Modúl 1 den acmhainn Nasctha ó Webwise, tugtar breac-chuntas ar na deiseanna agus ar na dúshláin a bhíonn ag scoláirí ar líne agus déantar iniúchadh ar bhealaí chun bainistiú a dhéanamh ar fholláine ar líne agus acmhainneacht a thógáil.

An Pictiúr Iomlán scrúdaíonn sé seo conas a úsáideann daoine óga na meáin shóisialta chun nascadh agus rudaí a roinnt.

2.AÉ
Níor fhreagair
Baineann scoláirí úsáid as an sprioctheanga ar líne ar bhealach measúil agus dearfach a chabhraíonn lena bhfolláine agus le folláine daoine eile.
Recommendations

Tá Ollchúrsa Oscailte ar Líne á thairiscint ag Future Learn a thugann blaiseadh d’oideachasóirí ar na bealaí inar féidir leis an teicneolaíocht tionchar a imirt ar ár bhfolláine.

3.É
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí cur le plé ar líne sa sprioctheanga. Mar shampla, cur le plé sa sprioctheanga ag úsáid ardán aoisoiriúnach.
Recommendations

Mystery Skype Is cluiche oideachais é seo a cheap múinteoirí agus a imrítear ag dhá rang ar Skype. Beidh a fhios ag na múinteoirí cén áit (agus cé air) a bhfuil siad ag glaoch ach ní bheidh a fhios ag na scoláirí. Is é aidhm an chluiche feasacht chultúrtha, scileanna smaointeoireacht chriticiúil agus scileanna tíreolaíochta a fhorbairt trí bhuille faoi thuairim a thabhairt faoi shuíomh an tseomra ranga eile trí shraith ceisteanna sea /ní hea ag baint úsáid as an sprioctheanga, mar shampla, An bhfuil sibh san Eoraip?. Tá sé oiriúnach do gach aoisghrúpa, ó naíonra go dtí an ollscoil, agus is féidir é a chur in oiriúint i gcomhair aon réimse ábhair d

eTwinning.net Is ardán é seo a ligeann do scoláirí oibriú i gcomhar le scoláirí ó thír sprioctheanga.

Flipgrid Is féidir le scoláirí é seo a úsáid chun aiseolas a chur ar fáil dá gcomhghleacaithe.

Google Docs agus Microsoft Word ar Líne is féidir le scoláirí iad seo a úsáid chun oibriú i gcomhar le chéile ar thionscadail.

3.AÉ
Níor fhreagair
Oibríonn scoláirí le chéile ar líne, chun cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú ar thionscadail ar líne sa sprioctheanga, mar fhreagra ar théamaí agus ar shaincheisteanna reatha in Éirinn agus/nó sa chuid eile den domhan.
Recommendations

Canva Is uirlis deartha grafach é seo ar féidir le scoláirí oibriú leis i gcomhar le chéile. Is féidir le múinteoirí agus scoláirí leas a bhaint as cuntais oideachais saor in aisce agus tugann an cúrsa gearr seo léargas ginearálta do mhúinteoirí ar an uirlis.

Is féidir Adobe Spark Page agus Adobe Spark Video a chruthú i gcomhar.

4.É
Níor fhreagair
Tá muinín ag scoláirí as punanna digiteacha a úsáid chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn i gcomhréir le torthaí foghlama agus chun a gcuid foghlaim teanga féin a bhainistiú.
Recommendations

Tugann an físeán seo léargas ginearálta agus samplaí de phunanna digiteacha.

I roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, féach an t-alt dar teideal acmhainní - tacaí punainne.

4.AÉ
Níor fhreagair
Is féidir le scoláirí a bpunanna digiteacha a bhainistiú chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus é sin a úsáid chun spriocanna pearsanta a leagan síos don fhoghlaim amach anseo.
Recommendations

San fhíseán seo leagtar béim ar ról an aiseolais éifeachtaigh i bpunanna digiteacha.

5.É
Níor fhreagair
Forbraíonn agus cuireann scoláirí scileanna foghlaim ar feadh an tsaoil i bhfeidhm sa sprioctheanga ag úsáid teicneolaíochtaí digiteacha.
Recommendations

I roinn NTI de láithreán gréasáin SSM tá rannóg ar uirlisí gréasáin. Faightear ann freisin rannóg ar ábhar barántúil a úsáid lasmuigh den seomra ranga.

Suaitheantas Digiteach Microsoft: féinrialáil na scoláirí: Léiríonn an cúrsa seo ó Microsoft atá neodrach ó thaobh ardáin de conas is féidir le múinteoirí neamhspleáchas agus féinrialáil na scoláirí a spreagadh trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha.

5.AÉ
Níor fhreagair
Forbraíonn scoláirí scileanna nua go neamhspleách, ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha, chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga ar bhealaí cruthaitheacha, sa seomra ranga agus lasmuigh de.
Recommendations

Le ThingLink bíonn sé éasca íomhánna agus físeáin a shaibhriú le faisnéis bhreise. Is féidir eispéireas foghlama saibhir a dhéanamh d’aon ghrianghraf, grafaic faisnéise nó líníocht tionscadail nó cur i láthair a dhéanamh díobh trí nótaí téacs, tráchtaireacht fuaime, grianghraif agus ilmheáin ar nós físeáin YouTube a chur leo. Baineann múinteoirí úsáid as ThingLink chun ábhair foghlama amhairc, ilchéadfacha a chruthú i gcomhar ionduchtú scoláirí agus staidéir teanga.

Cleachtas aonair na múinteoirí | Torthaí < An Reimse roimhe seo | An Chéad Réimse Eile >
# Ráiteas & Scór Moltaí
1.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí ilmheán (feidhmchláir a úsáideann foinsí éagsúla meán, m.sh. téacs, grafaicí, íomhánna, fuaim/closmheáin, beochan agus/nó físeán) chun feasacht idirchultúrtha i mo chuid scoláirí a fheabhsú.

Mar shampla, faighim agus roinnim scannáin, leabhair agus cláir faisnéise sa sprioctheanga agus ealaín/grianghraif ón sprioc-chultúr.

Recommendations

is aip iOS saor in aisce é PhotoSpeak a ligeann duit béal agus súile grianghraf nó pictiúr lámh-tharraingthe d'aghaidh a bheochan agus na torthaí a shábháil mar fhíseán. Bealach cruthaitheach chun labhairt a chur chun cinn i seomra ranga na dteangacha, is féidir leat an aip a úsáid chun pictiúr a ghlacadh d’aghaidh duine éigin leis an gceamara réamhshocraithe nó íomhá saor ó ríchíosa a fháil d’aghaidh duine cáiliúil - agus í a iompú ina charachtar cainte.

Léiríonn an físeán seo conas is féidir le múinteoirí Flipgrid a úsáid lena gcuid scoláirí chun feabhas a chur ar chaidreamh labhartha sa sprioctheanga. Is féidir leis an múinteoir é a úsáid freisin chun críocha measúnaithe.

Is aip iOS saor in aisce é My Talking Avatar Free atá iontach chun labhairt a chur chun cinn i seomra ranga na dteangacha, mar go ligeann sé duit carachtar beoite a chruthú agus do ghuth a thaifeadadh ar feadh suas le cúig nóiméad mar fhíseán. Is féidir leat d'íomhá chúlra féin a chur leis nó ceann a chruthú in aip cosúil le Colláis Phictiúrtha. Is sampla d’aip iontach é seo.

iFunFace Is aip iOS agus Android saor in aisce í seo atá iontach chun labhairt a chur chun cinn trí ligean duit béal agus súile beoite a fhorleagan thar íomhá shocair d’aghaidh nó d’aghaidheanna agus físeán a thaifeadadh duit féin agus de dhuine éigin eile i mbun comhrá sa sprioctheanga.

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM tá roinnt ranganna teagaisc ar Yoki

1.AÉ
Níor fhreagair
Bainim úsáid go minic as acmhainní ilmheán agus idirghníomhacha ar nós luaschártaí, taifeadtaí gutha agus beochana chun cabhrú le foghlaim na scoláirí.
Recommendations

Úsáidtear Suíomhanna Fíorúla chun Foghlaim Éifeachtach a Chruthú mar ard-Ollchúrsa Oscailte ar Líne (MOOC) le haghaidh oideachasóirí ar mhaith leo iniúchadh a dhéanamh ar bhealaí leis an saol fíor a thabhairt isteach sa seomra ranga trí úsáid a bhaint as an domhan fíorúil agus cabhrú le forbairt feasacht idirchultúrtha agus eolas soch-chultúrtha.

GoConqr Tugann sé seo réimse uirlisí le haghaidh na foghlama, lena n-áirítear léarscáileanna intinne, luaschártaí agus quizeanna. Tá CainéalYouTube ag GoConqr le roinnt seinnliostaí.

2.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as uirlisí measúnaithe digiteacha chun measúnú a dhéanamh ar thuiscint na scoláirí ar ghníomhaíochtaí gabhálacha chomh maith lena dtáirgeadh agus a gcaidreamh.
Recommendations

Tugann an físeán seo léargas ginearálta ar an gcaoi ar féidir le múinteoirí acmhainní a chuardach ar Scoilnet.

Léiríonn an físeán seo conas is féidir le múinteoirí cosán foghlama a chruthú ar Scoilnet chun acmhainní a roinnt le scoláirí.

Tá roinnt acmhainní ag roinnNTI de shuíomh gréasáin SSM maidir le hábhar barántúil léitheoireachta agus éisteachta is féidir a oiriúnú. Tá ranganna teagaisc ann freisin maidir le teangacha breise a shuiteáil ar iPhone agus Android chun cur ar chumas múinteoirí agus scoláirí taifead gutha a dhéanamh. Tá rang teagaisc againn freisin ar AudioNote.

Is féidir le múinteoirí físeáin a chruthú go héasca sa sprioctheanga ag baint úsáid as Adobe Spark Video. Cliceáil chun rochtain a fháil ar fhíseán teagaisc Adobe Spark Video ó Theicneolaíochtaí Digiteacha SFGM.

2.AÉ
Níor fhreagair
Tacaím le mo chuid scoláirí a gcuid gníomhaíochtaí measúnaithe féin a chruthú trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid foghlama a léiriú.
Recommendations

Taispeánann na físeáin seo ó chainéal YouTube Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM conas is féidir le múinteoirí Symbaloo agus Wakelet a úsáid chun liosta léirithe acmhainní a chruthú le roinnt le scoláirí.

Videoscribe Is cineál de bhogearraí beochana ar an gclár bán é seo. Is féidir le múinteoirí físeáin bheoite a chruthú le tráchtaireacht sa sprioctheanga. San fhíseán seo ó SFGM léirítear conas físeán tarraingteach a chruthú ag baint úsáid as an uirlis seo.

3.É
Níor fhreagair
Faighim tacaí digiteacha don teagasc agus don fhoghlaim trí úsáid a bhaint as acmhainní éagsúla sprioc-chultúir (m.sh. innill chuardaigh íomhánna, líonraí nuachta agus teilifíse eachtracha, ríomhleabhair agus na meáin shóisialta).
Recommendations

Is Uirlis Machnaimh Staidéar é seo ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha sa seomra ranga NTI. Is féidir le múinteoirí an uirlis seo a phriontáil agus a úsáid chun cabhrú lena machnamh a threorú ar éifeachtacht uirlis dhigiteach ar leith ina seomra ranga NTI.

3.AÉ
Níor fhreagair
Dearaim gníomhaíochtaí foghlama a éilíonn ar scoláirí a scileanna digiteacha a léiriú chun a n-inniúlacht foghlama agus chumarsáideach sa sprioctheanga a léiriú, m.sh. scéalta digiteacha, podchraoltaí, srl.
Recommendations

Is féidir le múinteoirí NTI an rúibric seo a leanas dar teideal Rubric for eLearning Tool Evaluation (Lauren M. Anstey & Gavan P.L. Watson, 2018) a úsáid chun éifeachtacht na n-uirlisí digiteacha atá in úsáid acu sa seomra ranga NTI a mheas. D’fhéadfaí roinnt de na teimpléid mheastóireachta atá ar fáil a chur in oiriúint do mhúinteoirí NTI.

4.É
Níor fhreagair
Cuirim foinsí agus acmhainní digiteacha in oiriúint go muiníneach ón sprioc-chultúr/na sprioc-chultúir chun iad a dhéanamh bríoch agus chun cabhrú le scoláirí.
Recommendations

San fhíseán seo tugtar léargas ginearálta ar an gcaoi ar féidir le múinteoirí acmhainní a chuardach ar Scoilnet.

San fhíseán seo léirítear conas is féidir le múinteoirí cosán foghlama a chruthú ar Scoilnet chun acmhainní a roinnt le scoláirí.

Wakelet Is uirlis ar líne í seo a ligeann do mhúinteoirí inneachar a shábháil, a eagrú agus a choimeád ar thopaic ar leith ó láithreáin ghréasáin éagsúla in áit théamach amháin. Is féidir é seo a roinnt ansin le scoláirí.

Tá cúrsaí foghlama teanga ar fáil ar roinnt ardán MOOC ar líne le Alison, Duolingo, Udemy, Future Learn, Coursera.

Tá roinnt uirlisí gréasáin úsáideacha eile againn ar nós Lightbulb Languages, Teangacha ar Líne, EDpuzzle, Duolingo, Animoto, Teacher Tube, An Turgnamh Spáinneach, Francotoile, Langmedia agus Audiolingua.

4.AÉ
Níor fhreagair
Cruthaím m'ábhar digiteach féin, atá ar fáil sa scoil agus lasmuigh di, chun cabhrú le foghlaim fhéintreoraithe agus chun mo chuid scoláirí a spreagadh chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena gcruthaitheacht agus lena gcruthú eolais sa sprioctheanga.
Recommendations
5.É
Níor fhreagair
Déanaim machnamh ar an úsáid a bhainim as gníomhaíochtaí digiteacha agus cé acu a chuireann le foghlaim na scoláirí.
Recommendations

eTwinning.net Is ardán é seo a ligeann do scoláirí oibriú i gcomhar le scoláirí ó thír sprioctheanga.

Ar roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM tá acmhainní praiticiúla< ar úsáid uirlisí digiteacha sa seomra ranga NTI, ar nós Adobe Spark.

5.AÉ
Níor fhreagair
Bainim triail as réimse uirlisí digiteacha, agus gníomhaíochtaí foghlaim teanga á ndearadh agam, chun tascanna éifeachtacha a chruthú a chuireann foghlaim na scoláirí chun cinn.

Bím ag machnamh ar agus déanaim meastóireacht leanúnach ar na teicneolaíochtaí digiteacha a roghnaíodh agus ar dhearadh na gníomhaíochta foghlama teanga chun feabhsuithe féideartha a bhreithniú.

Recommendations

Físeán teagaisc Adobe Spark Page
Is uirlis deartha so-úsáidte é Adobe Spark atá bunaithe ar an ngréasán nó atá bunaithe ar aip. Cabhraíonn sé le húsáideoirí leathanaigh ghréasáin, físeáin agus grafaicí meáin shóisialta a chruthú sa sprioctheanga agus cabhraíonn sé leis an múinteoir chomh maith tascanna fíorshaoil do scoláirí a chruthú agus a chur i láthair.

Físeán teagaisc Book Creator Is uirlis teicneolaíocht dhigiteach é Book Creator ar féidir le scoláirí agus / nó múinteoirí é a úsáid chun scéalta idirghníomhacha, lámhleabhair teagaisc agus leabhair filíochta a chruthú le meascán de théacs, íomhánna, fuaim agus físeán.

6.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha agus gníomhaíochtaí difreáilte teanga á ndearadh agam do mo chuid scoláirí, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais éagsúla. Mar shampla, faighim réimse ionchuir sprioctheanga, ar nós podchraoltaí agus físeáin, sa sprioctheanga agus déanaim tascanna cuí a dhearadh le dul leo.

Bainim leas as uirlisí, amhail léitheoirí digiteacha, rialú aonair ar rianta fuaime/ físe, fotheidil, srl., chun cabhrú le glacadh, táirgeadh agus caidreamh.

Recommendations

Mentimeter Is uirlis vótála saor in aisce é do do sheomra ranga ar féidir le múinteoirí í a úsáid chun críocha measúnú foirmitheach lena gcuid scoláirí. Seo thíos treoir do mhúinteoirí teanga maidir leis an gcaoi chun an vótaíocht a chur ar bun sa seomra ranga.

Kahoot Is uirlis mheasúnaithe chluiche-bhunaithe í seo ar féidir í a úsáid sa rang nó sa bhaile chun foghlaimeoirí teanga a mheas ar bhealach spraíúil agus idirghníomhach. Is féidir í a úsáid le scoláirí aonair nó i ngrúpaí agus déantar torthaí a shábháil ar líne i gcuntas an mhúinteora le tagairt dóibh amach anseo.

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM, tá ranganna teagaisc ar úsáid Quizlet, Kahoot agus Socrative sa seomra ranga NTI.

Plickers Is uirlis ghréasáin saor in aisce é a ligeann do mhúinteoirí teanga ceisteanna ilroghnacha a shocrú dá gcuid scoláirí le freagairt ag baint úsáid as cóid MF uimhrithe a thaispeántar ar chártaí. Déantar na torthaí a thaifeadadh do fhreagra gach scoláire agus is féidir leis an múinteoir na torthaí a easpórtáil mar scarbhileog.

6.AÉ
Níor fhreagair
Faighim nó cruthaím acmhainní a dhéanann glacadh, táirgeadh agus caidreamh a scafláil agus a sholáthraíonn forbairt agus dúshlán de réir riachtanais na scoláirí . Mar shampla, faighim agus cruthaím podchraoltaí agus leabhair idirghníomhacha sa sprioctheanga do scoláirí le húsáid go neamhspleách agus/nó cabhraím le mo chuid scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a ndul chun cinn foghlama a rianú.
Recommendations

NearpodIs féidir é seo a úsáid chun cabhrú le measúnú foirmitheach, inar féidir leis an múinteoir a chuid teagaisc a choigeartú mar fhreagairt ar thuiscint na scoláirí.

7.É
Níor fhreagair
Déanaim tascanna fíorshaoil a dhearadh ina n-úsáideann scoláirí acmhainní agus uirlisí digiteacha sa sprioctheanga. Mar shampla, bainim úsáid as suíomhanna gréasáin sprioctheanga chun saoire, iompar, lóistín, rudaí le déanamh, srl. a phleanáil.
Recommendations

Sa roinn NTIde láithreán gréasáin SSM tá sraith de phodchraolta a dhéanann iniúchadh ar úsáid uirlisí digiteacha sa seomra ranga NTI (go háirithe, féach eipeasóid 1), faoin rannóg chaint siopa NTI. Tá acmhainn a théann léi le moltaí don mhúinteoir.

Vocaroo Is uirlis dhigiteach é seo ar féidir í a úsáid chun treoracha gutha a chruthú chun cabhrú le measúnú agus chun aiseolas a thabhairt do scoláirí.

Mentimeter Is uirlis idirghníomhach vótála é seo a thugann guth do gach foghlaimeoir. Is féidir é a úsáid chun réamheolas a mheas nó mar uirlis mheasúnú foirmitheach ag deireadh topaice. San fhíseán seo ó chainéal YouTube Teicneolaíochtaí Digiteacha SFGM, cainéal YouTube Mentimeter faightear réimse mion-ranganna teagaisc. Tá Mentimeter ar fáil freisin i dteangacha éagsúla.

Kahoot Is uirlis mheasúnaithe chluiche-bhunaithe é seo is féidir a úsáid sa rang nó sa bhaile chun foghlaimeoirí teanga a mheas ar bhealach spraíúil agus idirghníomhach. Is féidir é a úsáid le scoláirí aonair nó i ngrúpaí agus sábhálfar torthaí ar líne i gcuntas an mhúinteora le tagairt dóibh amach anseo.

Nearpod Is féidir é seo a úsáid chun cabhrú le measúnú foirmitheach inar féidir leis an múinteoir a chuid teagaisc a choigeartú le freagairt do thuiscint na scoláirí.

Tugann an físeán seo léargas ginearálta agus samplaí de phunanna digiteacha.

Aibhsíonn an físeán seo ról an aiseolais éifeachtaigh i bpunanna digiteacha.

7.AÉ
Níor fhreagair
Déanaim tascanna fíorshaoil a dhearadh ina n-úsáideann scoláirí acmhainní agus uirlisí digiteacha chun oibriú i gcomhar le chéile.

Mar shampla, bainim úsáid as suíomhanna gréasáin sprioctheanga chun saoire, iompar, lóistín, rudaí le déanamh srl. a phleanáil agus tugaim cumhacht do mo scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha cruthaitheacha a úsáid (m.sh. scéalaíocht dhigiteach, cur i láthair ar líne, podchraoltaí, srl.) chun a gcuid foghlama a chur ar taispeáint agus/nó cuirim mo chuid scoláirí i mbun malartuithe fíorúla le scoláirí ó phobail sprioctheanga agus bainim úsáid as físchomhdháil chun cumarsáid a dhéanamh leo.

Recommendations

Whiteboard.fi Is uirlis ar líne saor in aisce é seo a ligeann duit seomra ranga fíorúil a chruthú i roinnt soicindí ina mbíonn clár bán digiteach ag gach scoláire le scríobh air. Ní fheiceann na scoláirí ach a gclár bán féin agus ceann an mhúinteora, ach is féidir leis an múinteoir na cláir bhána go léir a fheiceáil láithreach. Ó tharla go bhfeiceann tú na freagraí i bhfíor-am, is uirlis mheasúnú foirmitheach iontach é Whiteboard.fi don teagasc ar líne.

Flipgrid Is suíomh gréasáin é seo a ligeann do mhúinteoirí greillesâ a chruthú chun plé físe a éascú. Tá gach greille cosúil le clár teachtaireachta inar féidir le múinteoirí ceisteanna a chur agus inar féidir lena gcuid scoláirí freagraí físe a phostáil atá le feiceáil i dtaispeántas greille tíleáilte. Is féidir le múinteoirí aiseolas a thabhairt ar na físeáin sin.

8.É
Níor fhreagair
Déanaim torthaí na scoláirí a thaifeadadh, a rianú agus a anailísiú trí úsáid a bhaint as uirlisí ar líne agus as mo scoil.
Recommendations

I roinn na scoile uile de láithreán gréasáin SSM, tá raidhse straitéisí chun cabhrú le rannpháirtíocht ghníomhach sa seomra ranga.

Voice Record Pro 7 Is uirlis í seo a chuidíonn le scoláirí a dtáirgeadh agus a n-idirghníomhaíocht labhartha a thaifeadadh. Is féidir é sin a uaslódáil ansin chuig an néal nó chuig punann.

Ar theastaigh uait riamh go mbeadh do lucht féachana nó do scoláirí in ann ceisteanna a chur ort le linn ranga agus tú i mbun cur i láthair le Sleamhnáin Google? Taispeánfaidh an treoir seo duit conas é sin a dhéanamh.

8.AÉ
Níor fhreagair
Cuirim torthaí na dtascanna réamh-mheasúnaithe agus iar-mheasúnaithe ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir (m.sh. aiseolas foirmitheach agus suimitheach a thabhairt do scoláirí, do thuismitheoirí, do chaomhnóirí agus do mhúinteoirí eile) chun cabhrú le scoláirí machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn.
Recommendations

Teaching English Online Is cúrsa ar líne é seo do mhúinteoirí teanga a dhíríonn ar aistriú an teagaisc teanga ar líne. Ag tabhairt faoin teanga ó thaobh na modhanna éagsúla cumarsáide de, cuideoidh sé le múinteoirí machnamh a dhéanamh ar na bealaí inar féidir leo cásanna foghlama ar líne/cumaiscthe a úsáid chun cabhrú le foghlaim scoláirí sa seomra ranga.

Idé- Is clár fógraí ar líne saor in aisce é Padlet ar féidir é a úsáid chun torthaí ilmheán a fhoilsiú do lucht féachana fíor tríd an mbrabhsálaí nó trí aip trasardáin. Bíonn scoláirí in ann nótaí aonair a phostáil ar féidir iad a chódú agus a nascadh le saigheada mar léarscáil intinne. Tá sé de rogha ag an múinteoir trácht a dhéanamh agus nótaí a rátáil freisin rud a ligeann do scoláirí aiseolas a thabhairt ar chuid oibre a chéile.

9.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as punanna digiteacha le mo chuid scoláirí chun cabhrú leo a ndul chun cinn a thaifeadadh le himeacht ama.
Recommendations

Sa roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, tá ranganna teagaisc ar uirlisí digiteacha.

Tríd an gcúrsa ar Uirlisí Litearthachta i gcomhair Seomraí Ranga Cuimsitheacha tugtar blaiseadh do mhúinteoirí ar uirlisí an Léitheora Tumthaigh agus an Deachtaithe. Tá an cúrsa seo deartha chun cabhrú le hoideachasóirí foghlaim conas cur le tionchar uirlisí litearthacht dhigiteach chun cabhrú lena gcuid scoláirí a gcuid léitheoireachta, scríbhneoireachta agus líofachta a fhorbairt.

Vocaroo Is uirlis dhigiteach í seo ar féidir í a úsáid chun treoracha gutha a chruthú chun cabhrú le measúnú agus chun aiseolas a thabhairt do scoláirí.

Flipgrid Is suíomh gréasáin é seo a ligeann do mhúinteoirí greille a chruthú chun plé físe a éascú agus aiseolas ó bhéal agus fís-aiseolas a thabhairt do scoláirí.

Is féidir le múinteoirí aiseolas a thabhairt do scoláirí ag úsáid Screencastify.

9.AÉ
Níor fhreagair
Bainim úsáid as punanna digiteacha le mo chuid scoláirí chun cabhrú leo a ndul chun cinn a thaifeadadh agus machnamh a dhéanamh air le himeacht ama.
Recommendations

Microsoft Webinar: An Próiseas Scríbhneoireachta: Cuidíonn an seimineár gréasáin seo ó Microsoft le múinteoirí an próiseas scríbhneoireachta a athshamhlú dá gcuid scoláirí agus fiosraíonn sé conas uirlisí nuálacha nua ó Microsoft a úsáid chun obair scríofa a phleanáil agus a chruthú.

10.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as réimse teicneolaíochtaí digiteacha chun réamhmheasúnú, measúnú foirmitheach agus suimitheach a dhéanamh ar inniúlacht chumarsáideach, ilteangachas, / feasacht idir-theangeolaíoch, feasacht idirchultúrtha agus eolas soch-chultúrtha mo chuid scoláirí.
Recommendations

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM, tá ceachtanna teagaisc uirlisí digiteacha ar theangacha breise a shuiteáil(Android / iOS) agus ar aithint cainte (Microsoft / Google) chun cabhrú le riachtanais na scoláirí.

Tá roinnt uirlisí ar fáil ar líne chun cabhrú le scoláirí stór focal a chuardach. Tugann aistritheoirí bunúsacha ar líne ar nós Google Translate aistriúcháin do scoláirí bunaithe ar aistriúcháin eile atá ann cheana chomh maith le sainmhínithe foclóra a mholadh. Linguee tugann sé sin samplaí d'aistriúcháin a úsáidtear i gcomhthéacs. Wordreference Is foclóir oscailte é seo ina bhfaightear go minic samplaí atá go mór in úsáid. Chomh maith leis sin, tabharfaidh foilsitheoirí traidisiúnta foclóirí (m.sh. Collins) leaganacha ar líne duit dá bhfoclóirí páipéir a mbíonn cuma chóir a bheith mar an gcéanna orthu. Ba chóir duit an uirlis a mholadh do scoláirí is fearr a oireann don ghníomhaíocht a mbíonn sibh ag obair uirthi.

10.AÉ
Níor fhreagair
Déanaim athmheasúnú leanúnach ar éifeachtacht na n-uirlisí measúnaithe digiteacha a úsáidtear chun scoláirí a mheas.
Recommendations
11.É
Níor fhreagair
Déanaim eagarthóireacht agus measúnú ar obair mo chuid scoláirí.
Recommendations
11.AÉ
Níor fhreagair
Déanaim eagarthóireacht agus measúnú ar obair mo chuid scoláirí.
Recommendations
12.É
Níor fhreagair
Tuigim teicneolaíochtaí agus acmhainní digiteacha agus úsáidim iad chun eispéiris foghlama a dhearadh a chuidíonn le scoláirí rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí gabhálacha, táirgthe agus caidrimh.
Recommendations
12.AÉ
Níor fhreagair
Cuirim an úsáid a bhainim as teicneolaíochtaí agus as acmhainní digiteacha in oiriúint chun eispéiris foghlama a phearsanú do mo chuid scoláirí chun rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí gabhálacha, táirgthe agus caidrimh.

Déanaim machnamh ar an gcaoi a n-ionchorpraíonn modheolaíochtaí mo sheomra ranga úsáid teicneolaíochtaí agus acmhainní digiteacha chun foghlaim a phearsantú do gach scoláire.

Recommendations
13.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha go muiníneach chun foghlaim / tuiscint na scoláirí a fhorbairt.
Recommendations
13.AÉ
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun scileanna uimhearthachta agus litearthachta na scoláirí a fheabhsú agus chun iad sin a chomhtháthú i gcreatlach mo cheachtanna teanga.
Recommendations
14.É
Níor fhreagair
Taispeánaim do scoláirí conas gnéithe agus feidhmeanna inrochtaineachta a úsáid ar ghléasanna digiteacha agus/nó ar bhrabhsálaithe idirlín chun cabhrú lena riachtanais foghlama aonair. Mar shampla, bainim úsáid as uirlisí digiteacha teanga, foclóirí ar líne, aistritheoirí, srl.
Recommendations
14.AÉ
Níor fhreagair
Déanaim machnamh ar éifeachtacht úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha i mo sheomra ranga agus mé ag freagairt do riachtanais foghlama na scoláirí atá ag teacht chun cinn.
Recommendations
Comhchleachtas múinteoirí | Torthaí < An Reimse roimhe seo
# Ráiteas & Scór Moltaí
1.É
Níor fhreagair
Bím i mbun forbairt ghairmiúil le mo chomhghleacaithe sa roinn teanga ar scoil chun cabhrú leo teicneolaíochtaí digiteacha a roghnú agus a ailíniú, le straitéisí éifeachtacha teagaisc, chun deiseanna foghlama a leathnú do gach scoláire.
Recommendations

Sa roinn NTI de láithreán gréasáin SSM, tá rannán ar chomhoibriú agus tá uirlis féinmheastóireachta ar shuíomh gréasáin TIBÉ chun cabhrú leat pleanáil conas do roinn NTI a bhunú.

Ar Láithreán gréasáin Phleanáil na Foghlama Digití (FD) tá roinnt uirlisí pleanála ar féidir le Ranna NTI iad a úsáid chun cabhrú le pleanáil agus úsáid uirlisí digiteacha i Ranna NI. Scrolláil go bun an leathanaigh baile chun rochtain a fháil orthu seo faoin gceannteideal â Uirlisí agus Acmhainní.

1.AÉ
Níor fhreagair
Glacaim páirt i bhforbairt ghairmiúil agus tacaím le comhghleacaithe chun teicneolaíochtaí digiteacha a roghnú agus a ailíniú le straitéisí éifeachtacha teagaisc chun deiseanna foghlama a leathnú do gach scoláire.
Recommendations

MOOC curtha ar fáil ag Future Learn dar teideal Scileanna Do Mhúinteoirí: An Teicneolaíocht a Chur ag Obair Duitse. Tá fócas ar leith sa chúrsa seo ar an gcaoi ar féidir le huirlisí cabhrú leat cur leis an gcomhoibriú idir comhghleacaithe.

2.É
Níor fhreagair
Déanaim meastóireacht agus machnamh, le mo roinn teanga, ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun teagasc teanga a fheabhsú.
Recommendations

Sa roinn NTI de láithreán gréasáin SSM tá doiciméad pleanála idirghníomhach le rannóg machnaimh a d'fhéadfadh a bheith úsáideach chun éifeachtacht uirlis dhigiteach a thabhairt faoi deara mar shampla.

Tugann an físeán seo blaiseadh ar na príomhghnéithe maidir le húsáid a bhaint as Google Docs chun obair i gcomhar a dhéanamh ar dhoiciméid in bhur Ranna NTI ar nós aonaid foghlama nó tascanna measúnaithe a phleanáil.

Suaitheantas Digiteach Microsoft: Comhoibriú i bhFoirne Microsoft: Cibé acu a úsáideann tú Microsoft, Google nó ardán eile cumarsáide i do scoil, tá an gearrchúrsa seo úsáideach d'fhoirne ar mian leo tuiscint níos fearr a fháil ar an gcaoi ar féidir leo cumarsáid a dhéanamh ar bhonn cianda le bheith níos táirgiúla.

2.AÉ
Níor fhreagair
Déanaim meastóireacht agus machnamh ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun cleachtais oideachais a nuáil agus a fheabhsú ar leibhéal na scoile uile.
Recommendations
3.É
Níor fhreagair
Glacaim páirt i bpobail chleachtais ar líne a dhíríonn ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha i dteagasc agus i bhfoghlaim teanga.
Recommendations

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM tá sraith podchraoltaí ina bhfuil comhráite le múinteoirí NTI, a taifeadadh le linn sraith cruinnithe cleachtais phobail ar líne. D'fhéadfadh sé sin comhráite a spreagadh laistigh den roinn NTI.

Pobail Chleachtais (TIBÉ): Faightear tuilleadh eolais faoinár bPobail Chleachtais a óstáladh ag TIBÉ. Agus é ag tarlú duine le duine agus ar líne araon, is minic a bhíonn plé na n-uirlisí digiteacha mar chuid de phlé na rannpháirtithe.

3.AÉ
Níor fhreagair
Glacaim páirt i bpobail ghairmiúla ar líne chun deiseanna foghlama a dhearadh i dteagasc agus i bhfoghlaim teanga trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha do scoláirí ar fud an churaclaim agus lasmuigh de.
Recommendations
4.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha ar nós ardáin chumarsáide chun labhairt, comhoibriú agus roinnt le mo chomhghleacaithe teanga agus le gníomhaireachtaí stáit seachtracha chun teagasc agus foghlaim i seomraí ranga teanga a fheabhsú.
Recommendations

Sa roinn NTI den SSM faightear gach FGL roimhe seo i bhfoirm físghabhálacha scáileáin atá le rochtain sa todhchaí.

Cabhrú le Foghlaim le Teams: Foghlaim conas is féidir le riarthóirí, ceannairí agus múinteoirí Microsoft Teams a úsáid chun comhoibriú ar thionscnaimh scoile. Is féidir go leor de na prionsabail a chlúdaítear anseo a chur i bhfeidhm freisin ar ardáin eile, fiú cinn cosúil le WhatsApp!

4.AÉ
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun comhoibriú le gníomhaireachtaí agus le pearsanra teanga seachtracha cuí chun eispéiris foghlaim teanga idirdhisciplíneacha fhiúntacha a éascú do scoláirí.
Recommendations
5.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid eiticiúil as teicneolaíochtaí digiteacha chun sonraí faoi fhoghlaim teanga na scoláirí a bhailiú, a roinnt agus a léirmhíniú.
Recommendations

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM , tá bileog ar mheasúnú foirmitheach chomh maith le rannán iomlán ar mheasúnú i gcoitinne.

Tá Scarbhileoga Anailís Ábhair SFGM i gcomhair An tSraith Shinsearach agus ábhair na Sraithe Sóisearaí ar fáil ann freisin.

5.AÉ
Níor fhreagair
Úsáidim agus forbraím teicneolaíochtaí digiteacha go heiticiúil chun sonraí faoi fhoghlaim teanga na scoláirí a bhailiú, a roinnt agus a léirmhíniú, chun bainistíocht sonraí a fheabhsú agus chun bonn eolais a chur faoi chleachtais mheasúnaithe fhoirmitheacha agus shuimitheacha na scoile uile.
Recommendations

Anailís Sonraí in Excel nó Bileoga Google: Cabhróidh na trí fhíseán seo le múinteoirí NTI a fheiceáil conas is féidir leo Excel a úsáid chun sonraí scoláirí a thaifeadadh, a anailísiú agus a roinnt (m.sh. torthaí tástála, torthaí measúnaithe, sonraí dul chun cinn, réamhthorthaí, spriocanna, etc.) sa seomra ranga NTI chun léargas luachmhar a fháil ar dhul chun cinn na scoláirí. (Físeán 1, Físean 2, Físeán 3).

6.É
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun réimse measúnuithe teanga cuí foirmitheacha agus suimitheacha a dhearadh.
Recommendations

Sa roinn NTI de shuíomh gréasáin SSM, tá bileog ar mheasúnú foirmitheach chomh maith le rannán iomlán ar mheasúnú i gcoitinne.

6.AÉ
Níor fhreagair
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le comhghleacaithe na roinne teanga chun réimse cleachtais mheasúnú foirmitheach agus suimitheach atá oiriúnach agus barántúil a dhearadh, a chuirtear i bhfeidhm ar fud na scoile.
Recommendations

Taispeánann an blag seo arna óstáil ag Blaine Pike duit conas is féidir leat uirlisí sonraí a úsáid chun inléiteacht, inrochtaineacht agus inathraitheacht obair do chuid scoláirí a mheas.

7.É
Níor fhreagair
Roinnim mo thaithí ar theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun teagasc, foghlaim agus measúnú a fheabhsú le comhghleacaithe ó ranna ábhair eile.
Recommendations

Pobail Chleachtais (TIBÉ): Faightear tuilleadh eolais faoinár bPobail Chleachtais a óstáladh ag TIBÉ. Agus é ag tarlú duine le duine agus ar líne araon, is minic a bhíonn plé na n-uirlisí digiteacha mar chuid de phlé na rannpháirtithe inar féidir leat do chuid smaointe a roinnt.

Cé nach dtosaíonn tú Blag? Tugann an treoir seo achoimre ar inneachar blag tipiciúil. D'fhéadfadh gur dóigh iontach é seo chun do chuid smaointe a roinnt le múinteoirí ar fud an ghréasáin agus freisin chun do chuid smaointe féin a eagrú.

7.AÉ
Níor fhreagair
Mar bhall de roinn teanga, tacaím le comhghleacaithe ó ranna ábhair eile ar scoil chun fís chomhroinnte a fhorbairt maidir le conas is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha deiseanna foghlama a fheabhsú do gach scoláire.
Recommendations

Tá go leor grúpaí múinteoirí ar na meáin shóisialta, go háirithe Facebook. Is fiú go mór eochairfhocail a chuardach ar nós agus foghlaim teangaâ chun teacht ar na grúpaí. Is minic a fhaigheann tú daoine an-fhlaithiúil anseo a roinneann a gcuid acmhainní saor in aisce. Mar shampla, má tá suim agat in FCÁT, is é seo leathanach Facebook NTI FCAT 4 .

TORTHAÍ CLÓ

Is féidir leat do chleachtas a mheas ag baint úsáid as an uirlis thíos.
Le haghaidh tuilleadh eolais tabhair cuairt ar an leathanach 'conas a oibríonn sí'

Torthaí foghlaimeoir teanga

Leathanach 1 de 4
1.É
Baineann scoláirí úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha cuí chun cabhrú lena rannpháirtíocht i ngníomhaíochtaí gabhálacha.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
1.AÉ
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun páirt ghníomhach a ghlacadh i ngach modh cumarsáide ar bhealaí cruthaitheacha agus nuálacha, chun torthaí foghlama dúshlánacha a bhaint amach.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
2.É
Úsáideann scoláirí uirlisí digiteacha chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga. Déanann siad measúnú ar a gcuid foghlama de réir na dtorthaí foghlama trí phunann dhigiteach.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
2.AÉ
Is féidir le scoláirí uirlisí digiteacha (amhail measúnuithe digiteacha) agus punann dhigiteach a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga, a ndul chun cinn a rianú agus machnamh a dhéanamh a chabhraíonn leo bealaí a aithint le feabhsú.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
3.É
Tá dearcadh dearfach ag scoláirí i leith teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
3.AÉ
Tá dearcadh dearfach ag scoláirí i leith teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga agus aithníonn siad conas is féidir leis na teicneolaíochtaí sin feabhas a chur ar na bealaí ina léiríonn siad a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha agus a n-eolas soch-chultúrtha.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
4.É
Tuigeann scoláirí na difríochtaí idir cumarsáid duine le duine agus cumarsáid ar líne.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
4.AÉ
Tá scoláirí ar an eolas faoi na rioscaí agus na teorainneacha a bhaineann le húsáid teicneolaíochtaí digiteacha d'fhoghlaim teanga agus déanann siad bearta chun iad féin a chosaint ó chontúirt.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
5.É
Is féidir le scoláirí foinsí ar líne a mheas le haghaidh fírinne agus iontaofachta agus iad ag léamh, ag breathnú nó ag éisteacht le hábhar.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
5.AÉ
Tá sé de chumas ag scoláirí foinsí ar líne a mheas ar mhaithe le fírinne agus iontaofacht agus iad ag idirghníomhú le daoine eile ar líne i dteanga eile. Is féidir leo straitéisí a ghlacadh chun iad féin a chosaint agus míthuiscintí a réiteach.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
6.É
Agus iad ag idirghníomhú le daoine eile ar líne i dteanga eile, tuigeann scoláirí na réamhchúraimí is gá a ghlacadh agus cumarsáid á déanamh i dteanga nach dtuigeann siad go hiomlán.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
6.AÉ
Is féidir le scoláirí a bhféiniúlacht dhigiteach a chosaint agus a lorg digiteach a bhainistiú agus iad i mbun tascanna foghlama teanga ar líne.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
7.É
Tá a fhios ag scoláirí conas teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha agus a n-eolas soch-chultúrtha a fhorbairt agus a léiriú go neamhspleách.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
7.AÉ
Aithníonn scoláirí, i gcomhar lena múinteoirí, agus/nó tuismitheoirí nó caomhnóirí, bealaí chun a n-inniúlacht chumarsáideach, a n-ilteangachas, a bhfeasacht idirchultúrtha a fhorbairt agus eolas soch-chultúrtha a fháil trí theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
8.É
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun cabhrú leo feabhas a chur ar a n-inniúlacht chumarsáideach, ar an ilteangachas, ar a bhfeasacht idirchultúrtha agus ar a n-eolas soch-chultúrtha.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
8.AÉ
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun coincheapa deacra a shoiléiriú nó chun codanna d'fhoghlaim teanga a mbíonn dúshlán ag baint leo a shimpliú.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
9.É
Faigheann scoláirí aiseolas foirmitheach ar a gcuid foghlama i bhformáid dhigiteach agus úsáideann siad é seo chun feabhas a chur ar a n-inniúlacht chumarsáideach, ar a n-ilteangachas, ar a bhfeasacht idirchultúrtha agus ar a n-eolas soch-chultúrtha.
Ní úsáidim teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas foirmitheach a thabhairt go fóill.
Thosaigh mé ag tabhairt aiseolas foirmitheach ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha.
Bainim úsáid go minic as teicneolaíochtaí digiteacha chun aiseolas foirmitheach a thabhairt.
Treoraím daoine eile chun aiseolas foirmitheach a thabhairt ag úsáid teicneolaíochtaí digiteacha.
Forbraím cuir chuige nua agus aiseolas foirmitheach á thabhairt ag úsáid teicneolaíochtaí digiteacha.
9.AÉ
Bailíonn scoláirí fianaise ar a gcuid foghlama (m.sh. i bpunann dhigiteach) agus úsáideann siad é chun dul i mbun féinmhachnaimh chun réimsí a aithint a d'fhéadfadh feabhas a chur ar fhorbairt na dtorthaí foghlama.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
10.É
Tá a fhios ag scoláirí conas rochtain a fháil ar a n-aiseolas digiteach pearsanta agus a chinntiú go bhfanann sé príobháideach dóibh.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
10.AÉ
Is féidir le scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a n-aiseolas pearsanta ó mhúinteoirí agus ó phiaraí a rianú (m.sh. measúnú suimitheach, féinmheasúnú agus measúnú piaraí) chun cabhrú leo dul chun cinn a dhéanamh i gcoinne na dtorthaí foghlama.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Cuir isteach
Ar aghaidh

Eispéiris foghlaimeoir teanga

Leathanach 2 de 4
1.É
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha chun taighde agus malartú a dhéanamh ar fhaisnéis sprioctheanga a fhaightear go digiteach.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
1.AÉ
Úsáideann scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha éagsúla chun faisnéis sprioctheanga a aimsiú, a léirmheas, a chruthú agus a mhalartú agus chun machnamh a dhéanamh ar a gcuid foghlama.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
2.É
Tá meas ag scoláirí ar a n-idirghníomhaíochtaí le piaraí agus le múinteoirí i mbunteangacha agus i sprioctheangacha araon agus teicneolaíochtaí digiteacha á n-úsáid acu chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
2.AÉ
Baineann scoláirí úsáid as an sprioctheanga ar líne ar bhealach measúil agus dearfach a chabhraíonn lena bhfolláine agus le folláine daoine eile.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
3.É
Is féidir le scoláirí cur le plé ar líne sa sprioctheanga. Mar shampla, cur le plé sa sprioctheanga ag úsáid ardán aoisoiriúnach.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
3.AÉ
Oibríonn scoláirí le chéile ar líne, chun cumarsáid a dhéanamh agus comhoibriú ar thionscadail ar líne sa sprioctheanga, mar fhreagra ar théamaí agus ar shaincheisteanna reatha in Éirinn agus/nó sa chuid eile den domhan.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
4.É
Tá muinín ag scoláirí as punanna digiteacha a úsáid chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn i gcomhréir le torthaí foghlama agus chun a gcuid foghlaim teanga féin a bhainistiú.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
4.AÉ
Is féidir le scoláirí a bpunanna digiteacha a bhainistiú chun machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn agus é sin a úsáid chun spriocanna pearsanta a leagan síos don fhoghlaim amach anseo.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
5.É
Forbraíonn agus cuireann scoláirí scileanna foghlaim ar feadh an tsaoil i bhfeidhm sa sprioctheanga ag úsáid teicneolaíochtaí digiteacha.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
5.AÉ
Forbraíonn scoláirí scileanna nua go neamhspleách, ag baint úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha, chun cabhrú lena bhfoghlaim teanga ar bhealaí cruthaitheacha, sa seomra ranga agus lasmuigh de.
Níor thosaigh mé fós ag spreagadh mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Uaireanta molaim do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Molaim go minic do mo chuid scoláirí é seo a dhéanamh.
Treoraím comhghleacaithe maidir le conas is féidir leo é seo a thosú lena gcuid scoláirí.
Forbraím cuir chuige nuálacha do mo chuid scoláirí chun é seo a dhéanamh.
Cuir isteach
Ar aghaidh
Roimhe

Cleachtas aonair na múinteoirí

Leathanach 3 de 4
1.É
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha agus uirlisí ilmheán (feidhmchláir a úsáideann foinsí éagsúla meán, m.sh. téacs, grafaicí, íomhánna, fuaim/closmheáin, beochan agus/nó físeán) chun feasacht idirchultúrtha i mo chuid scoláirí a fheabhsú.

Mar shampla, faighim agus roinnim scannáin, leabhair agus cláir faisnéise sa sprioctheanga agus ealaín/grianghraif ón sprioc-chultúr.

Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
1.AÉ
Bainim úsáid go minic as acmhainní ilmheán agus idirghníomhacha ar nós luaschártaí, taifeadtaí gutha agus beochana chun cabhrú le foghlaim na scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
2.É
Bainim úsáid as uirlisí measúnaithe digiteacha chun measúnú a dhéanamh ar thuiscint na scoláirí ar ghníomhaíochtaí gabhálacha chomh maith lena dtáirgeadh agus a gcaidreamh.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
2.AÉ
Tacaím le mo chuid scoláirí a gcuid gníomhaíochtaí measúnaithe féin a chruthú trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha chun a gcuid foghlama a léiriú.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
3.É
Faighim tacaí digiteacha don teagasc agus don fhoghlaim trí úsáid a bhaint as acmhainní éagsúla sprioc-chultúir (m.sh. innill chuardaigh íomhánna, líonraí nuachta agus teilifíse eachtracha, ríomhleabhair agus na meáin shóisialta).
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
3.AÉ
Dearaim gníomhaíochtaí foghlama a éilíonn ar scoláirí a scileanna digiteacha a léiriú chun a n-inniúlacht foghlama agus chumarsáideach sa sprioctheanga a léiriú, m.sh. scéalta digiteacha, podchraoltaí, srl.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
4.É
Cuirim foinsí agus acmhainní digiteacha in oiriúint go muiníneach ón sprioc-chultúr/na sprioc-chultúir chun iad a dhéanamh bríoch agus chun cabhrú le scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
4.AÉ
Cruthaím m'ábhar digiteach féin, atá ar fáil sa scoil agus lasmuigh di, chun cabhrú le foghlaim fhéintreoraithe agus chun mo chuid scoláirí a spreagadh chun teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun cabhrú lena gcruthaitheacht agus lena gcruthú eolais sa sprioctheanga.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
5.É
Déanaim machnamh ar an úsáid a bhainim as gníomhaíochtaí digiteacha agus cé acu a chuireann le foghlaim na scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
5.AÉ
Bainim triail as réimse uirlisí digiteacha, agus gníomhaíochtaí foghlaim teanga á ndearadh agam, chun tascanna éifeachtacha a chruthú a chuireann foghlaim na scoláirí chun cinn.

Bím ag machnamh ar agus déanaim meastóireacht leanúnach ar na teicneolaíochtaí digiteacha a roghnaíodh agus ar dhearadh na gníomhaíochta foghlama teanga chun feabhsuithe féideartha a bhreithniú.

Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
6.É
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha agus gníomhaíochtaí difreáilte teanga á ndearadh agam do mo chuid scoláirí, chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais éagsúla. Mar shampla, faighim réimse ionchuir sprioctheanga, ar nós podchraoltaí agus físeáin, sa sprioctheanga agus déanaim tascanna cuí a dhearadh le dul leo.

Bainim leas as uirlisí, amhail léitheoirí digiteacha, rialú aonair ar rianta fuaime/ físe, fotheidil, srl., chun cabhrú le glacadh, táirgeadh agus caidreamh.

Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
6.AÉ
Faighim nó cruthaím acmhainní a dhéanann glacadh, táirgeadh agus caidreamh a scafláil agus a sholáthraíonn forbairt agus dúshlán de réir riachtanais na scoláirí . Mar shampla, faighim agus cruthaím podchraoltaí agus leabhair idirghníomhacha sa sprioctheanga do scoláirí le húsáid go neamhspleách agus/nó cabhraím le mo chuid scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun a ndul chun cinn foghlama a rianú.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
7.É
Déanaim tascanna fíorshaoil a dhearadh ina n-úsáideann scoláirí acmhainní agus uirlisí digiteacha sa sprioctheanga. Mar shampla, bainim úsáid as suíomhanna gréasáin sprioctheanga chun saoire, iompar, lóistín, rudaí le déanamh, srl. a phleanáil.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
7.AÉ
Déanaim tascanna fíorshaoil a dhearadh ina n-úsáideann scoláirí acmhainní agus uirlisí digiteacha chun oibriú i gcomhar le chéile.

Mar shampla, bainim úsáid as suíomhanna gréasáin sprioctheanga chun saoire, iompar, lóistín, rudaí le déanamh srl. a phleanáil agus tugaim cumhacht do mo scoláirí teicneolaíochtaí digiteacha cruthaitheacha a úsáid (m.sh. scéalaíocht dhigiteach, cur i láthair ar líne, podchraoltaí, srl.) chun a gcuid foghlama a chur ar taispeáint agus/nó cuirim mo chuid scoláirí i mbun malartuithe fíorúla le scoláirí ó phobail sprioctheanga agus bainim úsáid as físchomhdháil chun cumarsáid a dhéanamh leo.

Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
8.É
Déanaim torthaí na scoláirí a thaifeadadh, a rianú agus a anailísiú trí úsáid a bhaint as uirlisí ar líne agus as mo scoil.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
8.AÉ
Cuirim torthaí na dtascanna réamh-mheasúnaithe agus iar-mheasúnaithe ar fáil do na páirtithe leasmhara go léir (m.sh. aiseolas foirmitheach agus suimitheach a thabhairt do scoláirí, do thuismitheoirí, do chaomhnóirí agus do mhúinteoirí eile) chun cabhrú le scoláirí machnamh a dhéanamh ar a ndul chun cinn.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
9.É
Bainim úsáid as punanna digiteacha le mo chuid scoláirí chun cabhrú leo a ndul chun cinn a thaifeadadh le himeacht ama.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
9.AÉ
Bainim úsáid as punanna digiteacha le mo chuid scoláirí chun cabhrú leo a ndul chun cinn a thaifeadadh agus machnamh a dhéanamh air le himeacht ama.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
10.É
Bainim úsáid as réimse teicneolaíochtaí digiteacha chun réamhmheasúnú, measúnú foirmitheach agus suimitheach a dhéanamh ar inniúlacht chumarsáideach, ilteangachas, / feasacht idir-theangeolaíoch, feasacht idirchultúrtha agus eolas soch-chultúrtha mo chuid scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
10.AÉ
Déanaim athmheasúnú leanúnach ar éifeachtacht na n-uirlisí measúnaithe digiteacha a úsáidtear chun scoláirí a mheas.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.  
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
11.É
Déanaim eagarthóireacht agus measúnú ar obair mo chuid scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
11.AÉ
Déanaim eagarthóireacht agus measúnú ar obair mo chuid scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
12.É
Tuigim teicneolaíochtaí agus acmhainní digiteacha agus úsáidim iad chun eispéiris foghlama a dhearadh a chuidíonn le scoláirí rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí gabhálacha, táirgthe agus caidrimh.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
12.AÉ
Cuirim an úsáid a bhainim as teicneolaíochtaí agus as acmhainní digiteacha in oiriúint chun eispéiris foghlama a phearsanú do mo chuid scoláirí chun rochtain a fháil ar ghníomhaíochtaí gabhálacha, táirgthe agus caidrimh.

Déanaim machnamh ar an gcaoi a n-ionchorpraíonn modheolaíochtaí mo sheomra ranga úsáid teicneolaíochtaí agus acmhainní digiteacha chun foghlaim a phearsantú do gach scoláire.

Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
13.É
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha go muiníneach chun foghlaim / tuiscint na scoláirí a fhorbairt.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
13.AÉ
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun scileanna uimhearthachta agus litearthachta na scoláirí a fheabhsú agus chun iad sin a chomhtháthú i gcreatlach mo cheachtanna teanga.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
14.É
Taispeánaim do scoláirí conas gnéithe agus feidhmeanna inrochtaineachta a úsáid ar ghléasanna digiteacha agus/nó ar bhrabhsálaithe idirlín chun cabhrú lena riachtanais foghlama aonair. Mar shampla, bainim úsáid as uirlisí digiteacha teanga, foclóirí ar líne, aistritheoirí, srl.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
14.AÉ
Déanaim machnamh ar éifeachtacht úsáid na dteicneolaíochtaí digiteacha i mo sheomra ranga agus mé ag freagairt do riachtanais foghlama na scoláirí atá ag teacht chun cinn.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
Cuir isteach
Ar aghaidh
Roimhe

Comhchleachtas múinteoirí

Leathanach 4 de 4
1.É
Bím i mbun forbairt ghairmiúil le mo chomhghleacaithe sa roinn teanga ar scoil chun cabhrú leo teicneolaíochtaí digiteacha a roghnú agus a ailíniú, le straitéisí éifeachtacha teagaisc, chun deiseanna foghlama a leathnú do gach scoláire.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
1.AÉ
Glacaim páirt i bhforbairt ghairmiúil agus tacaím le comhghleacaithe chun teicneolaíochtaí digiteacha a roghnú agus a ailíniú le straitéisí éifeachtacha teagaisc chun deiseanna foghlama a leathnú do gach scoláire.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
2.É
Déanaim meastóireacht agus machnamh, le mo roinn teanga, ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun teagasc teanga a fheabhsú.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
2.AÉ
Déanaim meastóireacht agus machnamh ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha chun cleachtais oideachais a nuáil agus a fheabhsú ar leibhéal na scoile uile.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
3.É
Glacaim páirt i bpobail chleachtais ar líne a dhíríonn ar úsáid teicneolaíochtaí digiteacha i dteagasc agus i bhfoghlaim teanga.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
3.AÉ
Glacaim páirt i bpobail ghairmiúla ar líne chun deiseanna foghlama a dhearadh i dteagasc agus i bhfoghlaim teanga trí úsáid a bhaint as teicneolaíochtaí digiteacha do scoláirí ar fud an churaclaim agus lasmuigh de.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
4.É
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha ar nós ardáin chumarsáide chun labhairt, comhoibriú agus roinnt le mo chomhghleacaithe teanga agus le gníomhaireachtaí stáit seachtracha chun teagasc agus foghlaim i seomraí ranga teanga a fheabhsú.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
4.AÉ
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun comhoibriú le gníomhaireachtaí agus le pearsanra teanga seachtracha cuí chun eispéiris foghlaim teanga idirdhisciplíneacha fhiúntacha a éascú do scoláirí.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
5.É
Bainim úsáid eiticiúil as teicneolaíochtaí digiteacha chun sonraí faoi fhoghlaim teanga na scoláirí a bhailiú, a roinnt agus a léirmhíniú.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
5.AÉ
Úsáidim agus forbraím teicneolaíochtaí digiteacha go heiticiúil chun sonraí faoi fhoghlaim teanga na scoláirí a bhailiú, a roinnt agus a léirmhíniú, chun bainistíocht sonraí a fheabhsú agus chun bonn eolais a chur faoi chleachtais mheasúnaithe fhoirmitheacha agus shuimitheacha na scoile uile.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
6.É
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha chun réimse measúnuithe teanga cuí foirmitheacha agus suimitheacha a dhearadh.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
6.AÉ
Bainim úsáid as teicneolaíochtaí digiteacha le comhghleacaithe na roinne teanga chun réimse cleachtais mheasúnú foirmitheach agus suimitheach atá oiriúnach agus barántúil a dhearadh, a chuirtear i bhfeidhm ar fud na scoile.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
7.É
Roinnim mo thaithí ar theicneolaíochtaí digiteacha a úsáid chun teagasc, foghlaim agus measúnú a fheabhsú le comhghleacaithe ó ranna ábhair eile.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
7.AÉ
Mar bhall de roinn teanga, tacaím le comhghleacaithe ó ranna ábhair eile ar scoil chun fís chomhroinnte a fhorbairt maidir le conas is féidir le teicneolaíochtaí digiteacha deiseanna foghlama a fheabhsú do gach scoláire.
Ní úsáidim aon cheann de na cuir chuige seo fós.
Bainim úsáid as roinnt de na cuir chuige seo.
Bainim úsáid as na cuir chuige seo go léir.
Treoraím comhghleacaithe maidir leis na cineálacha cuir chuige seo a úsáid.
Forbraím cuir chuige nuálacha.
Cuir isteach
Roimhe